ده

دعوای دانشمند و مرد خدا در طول تاریخ عموما به تکفیر دانشمند و گاهی هم به قیمت جانش تمام شده است.

بر ما واضح و مبرهن است که صد البته تکفیر از علم اندوزی ساده تر است.

/ 1 نظر / 8 بازدید
آیلین

و صد البته اجباری نیز میباشد بوده است و خواهد بود .