سی و هفت

آنچه که نیاموختند را به فرزندانشان به میراث گذاشتند تا این چرخه نسل در نسل تداوم یابد که تا آن که بر سر ما آوردند، فرزندانشان بر سر فرزندان ما بیاورند مبادا این چرخه از کار بیفتد.

 

سر ناسزایان برافرشتن

وز ایشان امید بهی داشتن

سر رشته خویش گم کردن است

به جیب اندرون مار پروردن است...

/ 1 نظر / 30 بازدید
نیما

عالی